Regulamin Silver One Apartments

Regulamin wynajmu apartamentów w budynku przy ul. Jelitkowskiej 17 w Gdańsku.

 

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji apartamentów w budynku przy ulicy Jelitkowskiej 17 w Gdańsku, NIP 9570342877, prezentowanych na stronie www.silveroneapartments.pl.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu oraz warunków Umowy najmu.

 

§2

Rezerwacja

Rezerwacji apartamentu można dokonać poprzez

wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.silveroneapartments.pl i przesłanie go na adres rezerwacje@silveroneapartments.pl

telefonicznie pod numerem +48 501-07-05-05

wysyłając mail na adres rezerwacje@silveroneapartments.pl

Po wysłaniu formularza lub maila, Klient otrzyma informację zwrotną dotyczącą wstępnej rezerwacji wraz z kwotą i terminem wpłaty zadatku.

Zadatek w wysokości 30% powinien zostać wpłacony w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji na rachunek bankowy wskazany w informacji zwrotnej. W wypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 KC).

Rezerwacja otrzyma status rezerwacji potwierdzonej w momencie potwierdzenia wpłaty zadatku lub przesłania potwierdzenia wpłaty na adres rezerwacje@silveroneapartments.pl. Potwierdzenie wpłaty może być zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty, zdjęciem potwierdzenia wpłaty lub elektronicznym potwierdzeniem realizacji przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych.

Po potwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma potwierdzenie zmiany statusu rezerwacji.

Podpisanie Umowy najmu krótkoterminowego nastąpi przed przekazaniem kluczy do apartamentu. Klient przy podpisywaniu Umowy najmu krótkoterminowego zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz wpłaty pozostałej kwoty wynikającej z rezerwacji (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji, a kwotą wpłaconego zadatku).

 

§3

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 16.00-20.00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny zakwaterowania. O takiej konieczności należy jednak powiadomić Silver One Apartments najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przyjazdem. Zakwaterowanie po godzinie 20.00 obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN.

Silver One Apartments może odmówić wydania kluczy do apartamentu w sytuacji, gdy Klient:

- nie posiada ważnego dokumentu tożsamości,

- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- zachowuje się w sposób agresywny.

W momencie zakwaterowania pobierana jest kaucja w wysokości 400 PLN, która zostanie Klientowi zwrócone w momencie zwrotu apartamentu w stanie niepogorszonym.

Liczba osób zakwaterowanych i zamieszkujących apartament nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. W razie naruszenia tego warunku Silver One Apartments ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty opłaty z tytułu niewykorzystanego okresu rezerwacji oraz kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości 200 PLN/noc.

Jeżeli liczba osób podana podczas rezerwacji miałaby ulec zmianie, Klient ma obowiązek poinformowania o tym Silver One Apartments przed wydaniem kluczy do apartamentu. Liczba osób zamieszkujących apartament nie może jednak przekroczyć ustalonej liczby osób dla danego apartamentu.

 

§4

Wyjazd gości

Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić w godzinach 8.00-10.00.  Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny opuszczenia apartamentu. O takiej konieczności należy jednak powiadomić Silver One Apartments najpóźniej na jeden dzień przed planowanym wyjazdem. Wyjazd w innych godzinach obciążony jest dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN.

Opuszczenie apartamentu po godzinie 10.00 bez ustalenia z Silver One Apartments będzie traktowany jako przedłużenie umowy najmu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika, o ile Silver One Apartments będzie dysponować wolnym apartamentem.

Klient zobowiązany jest do zwrotu apartamentu w stanie niepogorszonym. W wypadku zniszczenia lokalu, jego umeblowania oraz wyposażenia najemca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Wcześniejsze, nieuzgodnione opuszczenie apartamentu bez przekazania apartamentu Silver One Apartments, może spowodować roszczenia ze strony Silver One Apartments.

 

§5

Rezygnacja z rezerwacji oraz skrócenie pobytu

W wypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

W wypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, jeżeli zmiana nastąpi krócej niż 21 dni przed przyjazdem.

Zmian w rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod numerem 501-07-05-05 lub mailowo na adres rezerwacje@silveroneapartments.pl.

Silver One Apartments może odmówić zmiany terminu rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

W wypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości zmiany terminu rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. Przeniesienie rezerwacji jest bezpłatne. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Silver One Apartments o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

§6

Anulowanie rezerwacji przez Silver One Apartments

Silver One Apartments ma prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego, o ile będzie takim dysponować.

W wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających realizację rezerwacji Wynajmującemu przysługuje prawo anulowania rezerwacji. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których bezpieczeństwo Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Silver One Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane.

W sytuacji anulowania rezerwacji przez Silver One Apartments wpłacony przez Klienta zadatek zostanie niezwłocznie zwrócony.

 

§7

Długość pobytu

W okresie sezonu letniego oraz okresów długich weekendów i świąt, ze względu na bardzo duże zainteresowanie apartamentami wynajmującemu przysługuje prawo określenia minimalnej długości rezerwacji.

 

 §8

Pobyt dzieci

Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla dziecka bez pościeli.

 

 

§9

Płatności i ceny

Podane ceny zawierają podatek VAT.

Wszelkie płatności w gotówce przyjmowane są w PLN.

W cenie apartamentu zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe, opłatę za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie, internet), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), opłatę klimatyczną.

W apartamentach, w których zamontowane są klimatyzatory pobierana jest dodatkowa opłata za dzień zgodnie z podanym na stronie cennikiem, o ile Klient zgłosi chęć użytkowania klimatyzacji.

Silver One Apartments zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji zwrotnej w wysokości 400 PLN.

Przy opuszczaniu apartamentu przez Klienta, w przypadku stwierdzenia rażącego nieporządku w apartamencie, Klient zostanie obciążony jednorazową opłatą w wysokości 100 PLN.

 

§10

Obowiązki klienta

Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Silver One Apartments o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00.

W trakcie ciszy nocnej w apartamencie może przebywać tylko i wyłącznie liczba osób wskazana w umowie.

Klient zobowiązany jest do naprawienia szkód wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu.

Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy / karty magnetycznej w sposób uniemożliwiający dostępu do nich osobom trzecim.

Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

 

§11

Postanowienia końcowe

We wszystkich apartamentach oraz na klatce schodowej budynku zabrania się palenia tytoniu. Palenie tytoniu dopuszczalne jest jedynie na tarasach i balkonach.

W budynku obowiązuje zakaz wnoszenia i przetrzymywania materiałów łatwopalnych oraz palenia świec i eksploatacji urządzeń z otwartym ogniem.

Zabrania się wprowadzania zwierząt do budynku oraz na teren posesji.

Silver One Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości na terenie posesji przy ulicy Jelitkowskiej 17.

Silver One Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie budynku, przerwami w dostawie mediów (prądu, wody, c.o., internetu).

Silver One Apartments nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jego mieniu powstałe bez jego winy.

Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do apartamentu pracownika Silver One Apartments zostanie naliczona opłata 100 PLN.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Silver One Apartments, a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Silver One Apartments.

Dane osobowe Klienta podane podczas rejestracji przetwarzane są przez Małgorzatę Wilkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Silver One Apartments Małgorzata Wilkowska, Gdańsk ul. Jelitkowska 17, NIP 9570342877 , w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy najmu apartamentów zlokalizowanych w budynku przy ul. Jelitkowskiej 17 w Gdańsku na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej www.silveroneapartments.pl.

 

 

Klauzula Informacyjna Silver One Apartments